Page 17

Suomen Merenkulku 1 | 2017

Gemensamma anvisningar för fartygsbefäl och myndigheter om bekämpning av fartygsbränder Verksamhetsmodellerna både för fartygsbefäl och myndigheter beträffande brandskydd på handelsfartyg har samlats i ett verk inom ramen för det internationella projektet Baltic Sea MIRG som leds av gränsbevakningsväsendet. Bekämpning av fartygsbränder behandlas som bäst på många olika håll såväl i IMO som i EMSA. FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 17 I det internationella projektet Baltic Sea MIRG (Maritime Incident Response Group) som leds av gränsbevakningsväsendet var målet att utveckla multinationella verksamhetsmodeller för myndigheterna i anslutning till fartygsbränder. Ett annat mål var att intensifiera samarbetet i anslutning till fartygsbränder. Det tvååriga projektet avslutades vid utgången av 2016. I projektet deltog flera länder från Östersjöområdet, området runt Engelska kanalen och Medelhavsområdet. PRAKTISKA ANVISNINGAR FÖR FARTYGSBEFÄL OM SAMARBETE VID OLYCKOR Under projektet utarbetades sammanlagt fyra delrapporter och en separat sammanfattningsrapport som även innehåller rekommendationer för framtida MIRG-funktioner. RAPPORTERNA INOM RAMEN FÖR PROJEKTET BALTIC SEA MIRG ÄR FÖLJANDE: 1) MIRG Services and Training in Europe 2) European Maritime Traffic Risk Assessment on Ship Fires 3) Ship Fire Incident Analysis 4) Operational Guidelines for International MIRG Operations 5) Summary Report: Key Results and Recommendations for Future Development of MIRG Services Ovannämnda rapporter kan läsas och laddas ner på webbplatsen www.raja.fi/MIRG. Det är önskvärt att befälet vid rederier och på fartyg särskilt tar del av rapporten Operational Guidelines for International MIRG Operations och rapportens verksamhetsmodeller som gäller olycksfartyg samt lednings- och meddelandemodellerna som förhoppningsvis underlättar och effektiverar samarbetet mellan olika aktörer vid en eventuell olycka. RESULTATEN AV MIRG-PROJEKTET PRESENTERAS FÖR IMO I MARS Det omfattande, positiva internationella mottagandet av resultaten av projektet och särskilt de lednings- och verksamhetsmodeller som utvecklats samt den positiva responsen har bekräftat att dessa är nödvändiga. Till följd av det positiva internationella mottagandet utarbetades en presentation om resultaten av projektet även för Internationella sjöfartsorganisationen IMO. Presentationen hålls i mars på mötet IMO NCSR 4. Baltic Sea MIRG-projektet som leds av gränsbevakningsväsendet är ett av de s.k. flaggskeppsprojekten i politikområdet för främjande av sjösäkerheten (PA Safe) som samordnas och Trafi och som hör till EU:s Östersjöstrategi. Mer information om MIRG ges av sjöräddningsexpert Petteri Leppänen vid gränsbevakningsväsendet. MÅNGA SEKTORER SATSAR PÅ BEKÄMPNING AV FARTYGSBRÄNDER Fartygsbränder har diskuterats även i Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s sjösäkerhetskommitté och i Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA. Båda behandlar frågan särskilt med tanke på bekämpningen av däcksbränder på ro-ro-passagerarfartyg. I EMSA:s riskverkstad i november i fjol slutförde man riskundersökningen och kom överens om vilka frågor som ska beaktas i den fortsatta forskningen. ”Finland betonade särskilt vikten av en bra säkerhetskultur som en faktor som ökar fartygens brandsäkerhet. Utvecklingen av teknologin har också medfört nya utmaningar. En förbättrad elsäkerhet diskuterades mycket, eftersom branden i 60 procent av fallen har börjat i en elektrisk anordning. Satsningar på en förbättring av elektriska anordningars säkerhet ansågs vara den effektivaste åtgärden i fråga om förhållandet mellan kostnader och nytta när det gäller att minska fartygsbränder”, berättar ledande expert Marko Rahikainen vid Trafi. I slutet av förra året publicerade EMSA undersökningen FIRESAFE I som behandlar brandsäkerheten på fartyg. I mars överlämnar Europeiska kommissionen resultaten av undersökningen till IMO:s underkommitté (SSE) för behandling. FIRESAFE I-rapporten finns på EMSA:s webbplats www.emsa.europa.eu/firesafe.html. Arbetet för att öka brandsäkerheten på fartyg fortsätter i EMSA inom ramen för projektet FIRESAFE II. Problemet behandlas i år särskilt med tanke på problem som yppar sig i identifierade riskområden för bränder. Det forskas också i dessa ämnen under åren 2017–2018.• SKRIBENTER: TRAFI OCH GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET


Suomen Merenkulku 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above