Page 16

Suomen Merenkulku 1 | 2017

Laivanpäällystölle ja viranomaisille yhteisiä ohjeita laivapalojen torjuntaan Kauppalaivojen palontorjuntaan liittyvät toimintamallit niin alusten päällystölle kuin viranomaisillekin on koottu yksiin kansiin Rajavartiolaitoksen vetämässä kansainvälisessä Baltic Sea MIRG hankkeessa. Laivapalojen torjuntaa käsitellään parhaillaan monella eri taholla niin IMOssa kuin EMSAssakin. Rajavartiolaitoksen johtamassa kansainvälisessä Baltic Sea MIRG hankkeessa (Maritime Incident Response Group) tähdättiin viranomaisten hyödyntämien monikansallisten laivapalotoimintamallien kehittämiseen ja laivapaloihin liittyvän yhteistoiminnan tiivistämiseen. Kaksivuotinen hanke päättyi vuoden 2016 lopussa. Hankkeeseen osallistui useita maita Itämereltä, Englannin kanaalin alueelta sekä Välimereltä. LAIVANPÄÄLLYSTÖLLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA ONNETTOMUUDEN AIKAISEEN YHTEISTYÖHÖN Hankkeessa laadittiin yhteensä neljä osaraporttia sekä erillinen tiivistelmäraportti, joka sisältää myös suositukset tulevaisuuden MIRGtoiminnoille. BALTIC SEA MIRG -HANKKEEN RAPORTIT OVAT: 1) MIRG Services and Training in Europe 2) European Maritime Traffi c Risk Assessment on Ship Fires 3) Ship Fire Incident Analysis 4) Operational Guidelines for International MIRG Operations 5) Summary Report: Key Results and Recommendations for Future Development of MIRG Services Edellä mainitut raportit ovat luettavissa ja ladattavissa www.raja.fi /MIRG -sivustolta. Varustamoiden ja laivojen päällystön toivotaan tutustuvan erityisesti Operational Guidelines for International MIRG Operations raporttiin ja sen onnettomuusalusta käsitteleviin toimintamalleihin sekä johtamis ja viestimalleihin, joiden toivotaan helpottavan ja tehostavan mahdollisen onnettomuuden aikaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. MIRG-HANKKEEN TULOKSIA ESITELLÄÄN IMOLLE MAALISKUUSSA Hankkeen tulosten ja erityisesti kehitettyjen johtamis ja toimintamallien laaja, positiivinen kansainvälinen vastaanotto ja palaute ovat vahvistaneet niiden tarpeellisuuden. Hyvän kansainvälisen vastaanoton myötä hankkeen tuloksista laadittiin myös kansainväliselle merenkulkujärjestölle IMOlle esitys, joka esitellään maaliskuussa IMO NCSR 4 kokouksessa. Rajavartiolaitoksen johtama Baltic Sea MIRGhanke on yksi ns. lippulaivaprojekteista EU:n Itämeristrategiaan kuuluvassa, Trafi n koordinoimassa meriturvallisuuden 16 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART politiikkaalueessa (PA Safe). Lisätietoja MIRGasiasta antaa Rajavartiolaitoksesta meripelastusasiantuntija Petteri Leppänen. LAIVAPALOJEN TORJUNTAAN PANOSTETAAN MONELLA SEKTORILLA Laivapalot ovat olleet agendalla myös kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn meriturvallisuuskomiteassa ja Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSAssa. Molemmat käsitelevät asiaa erityisesti roromatkustajaalusten kansipalojen torjunnan näkökulmasta. EMSAn riskityöpajassa viime marraskuussa viimeisteltiin riskienkartoitus ja sovittiin jatkotutkimuksessa huomioon otettavat seikat. ”Suomi painotti erityisesti laivojen hyvän turvallisuuskulttuurin merkitystä laivojen paloturvallisuuden lisääjänä. Myös teknologian kehitys on tuonut uusia haasteita. Sähköturvallisuuden lisääminen nousikin vahvasti esiin, sillä 60 % tapauksista palo oli alkanut sähkölaitteista. Panostaminen sähkölaitteiden turvallisuuden parantamiseen katsottiinkin kustannushyötysuhteeltaan tehokkaimmaksi toimenpiteeksi laivapalojen vähentämisessä”, kertoo johtava asiantuntija Marko Rahikainen Trafi sta. EMSA on julkaissut viime vuoden lopulla laivojen paloturvallisuutta käsittelevän FIRESAFE I tutkimuksen, jonka tulokset Euroopan komissio on viemässä maaliskuussa IMOn alakomitean (SSE) käsiteltäväksi. FIRESAFE I raportti löytyy EMSAn nettisivuilta www.emsa. europa.eu/fi resafe.html. Työ laivojen paloturvallisuuden puolesta jatkuu EMSAssa FIRESAFE II projektin puitteissa. Tänä vuonna ongelmaan paneudutaan erityisesti tulipalojen tunnistetuissa riskialueissa ilmenevien ongelmien näkökulmasta. Näistä aihealueista tehdään myös tutkimusta vuosina 2017–2018. • KIRJOITTAJAT: TRAFI JA RAJAVARTIOLAITOS


Suomen Merenkulku 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above