Page 9

Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017

9 ”Mitä haluat tehdä tänään?” Jarre Aro valitsee itselleen päiväohjelmaa ohjaaja Laura Hirvensalon avustuksella. Porvoon autistien asumisen ja päiväaikaisen toiminnan tuottamisen uusi malli ihminen motivoituu kuntoutumiseensa, kun hän itse määrittelee omat tavoitteensa, seuraa tavoitteen toteutumista ja saa tarvitsemaansa tukea tavoitteen saavuttamiseksi. Etevan kehitysvammapsykiatrian yksiköiden 20 kuntoutujaa osallistuivat vuosina 2015–2016 Kuntoutujan osallistaminen tavoitteenasettamisprosessiin ja tavoitteen saavuttamisen arviointiin - hankkeeseen, joka toteutettiin Kela:n rahoituksella yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun ja GeroCenterin kanssa. Tavoitteen asettamisessa ja seurannassa käytettiin GAS-menetelmää (Goal Attainment Scale). Hankkeen loppuraportti on julkaistu Kela:n julkaisusarjassa (Alanko ym. 2017). Kehittämistyön tuloksena tavoitteista puhutaan asiakkaiden kanssa nykyään enemmän kuin ennen. Asiakas tuo itse esille asiat, joissa haluaa kehittyä. Asetettavat tavoitteet kuvataan konkreettisina askeleina, jolloin ne ovat asiakkaalle itselleenkin ymmärrettäviä. Tutkimuksessa havaittiin, että kognitiiviset rajoitteet eivät estä kuntoutujan aktiivista osallistumista tavoitteen asettamisprosessiin, mikäli ammattilaiset osaavat tukea kuntoutujan osallisuutta ja päätöksentekoa. Kun saavutetaan onnistumisia monissa pienissä tavoitteissa, näkyvät positiiviset vaikutukset usein laajemminkin koko kuntoutumisprosessissa. Tässä on luotu malli tuettuun päätöksentekoon, mitä tarvitaan myös tulevaisuudessa budjetoinnissa. henkilökohtaisessa   Teksti Marketta Salminen ja Petra Vuorinen porvoossa toteutettiin vuodenvaihteessa 2017 autistien päiväaikaisen toiminnan ja asumisen yhdistäminen. Jatkossa asumisen   ja päiväaikaisen toiminnan palvelut tuottaa yksi työryhmä. Tämä on uusi tapa tuottaa palvelua kuntayhtymässä. Yhdistymisen tavoitteena on saada mahdollisimman yksilölliset palvelut rakennettua haastavalle asiakasryhmälle. Henkilöstön saumaton yhteistyö ilman turhaa päällekkäisyyttä takaa sen, että kaikki saatavilla oleva henkilöstöresurssi käytetään asiakastyöhön. Mallin kehittely on lähtenyt liikkeelle asiakastyön näkökulmasta eikä taloudellista säästöä lähtökohtaisesti tavoitella. Asiakkaille yhdistyminen tulee näkymään pitkin kuluvaa vuotta pieniä muutoksia.Tavoitteena on pienten asioiden avulla vaikuttaa omaan elämään.Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaat ovat mukana kaikissa omaa elämäänsä koskevissa asioissa. Vanhojen rakenteiden aikaan saatettiin hoitaa joitain arkisia asioita ilman asiakasta, mutta nykyisessä käytännössä pyritään siihen, että asiakas on aina läsnä. Päiväaikaisen toiminnan toimintoja suunnitellaan myös hyvin yksilöllisesti voimavarat ja asiakkaiden kiinnostusten kohteet huomioiden. Ryhmän tilat ovat pienet, joten ulkopuolisia mielekkäitä paikkoja toteuttaa päiväaikaista toimintaa etsitään heille jatkuvasti. Kuntouttavaan päivätoimintaan pyritään saamaan mahdollisimman paljon mukaan lähialueen yrityksiä, joissa asiakkaat voivat tehdä työtä, kuitenkin niin, että tarvittava ohjausvastuu on Etevan ohjaajalla. Henkilöstön näkökulmasta uusi tapa tuottaa palvelua on ammatillisesti kehittävä ja mielenkiintoinen. Ammatillinen haasteiden pohdinta tapahtuu nykyistä isommassa yhteisössä ja käytössä olevat työntuen ratkaisut ovat yhteiset. Tukitiimeissä, asiantuntijoiden käytössä sekä työnohjauksissa näkökulma on aina kokonaisvaltainen eivätkä haasteet tai onnistumiset rajoitu johonkin työryhmään. Muutos on vastaanotettu työryhmässä erittäin positiivisesti ja koettu järkevänä.  Teksti Marko Hyvärinen Kuva Tiina Roikonen Oma tavoite motivoi kuntoutumiseen


Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017
To see the actual publication please follow the link above