Page 9

Advokaatti 1 | 2017

ADVOK A AT T I / 1-2 017 9 ajassa PALSTALLA KERROTAAN VALVONTALAUTAKUNNAN RATKAISUISTA // TEKSTI JOHANNA K AINULAINEN // KUVITUS ANNA-KAISA JORMANAINEN SALLITTUA JA KIELLETTYÄ Toimitti valituksen liian myöhään Asianajaja toimi kantajan asiamiehenä käräjäoikeudessa käsitellyssä velkomusasiassa. Päämies kanteli asianajajasta, koska käräjäoikeuden ratkaisua koskeva valitus oli toimitettu käräjäoikeuteen määräajan jälkeen, eikä valitusta näin ollen käsitelty hovioikeudessa. Käräjäoikeuden ratkaisu oli siten tullut lainvoimaiseksi. Asianajaja oli toimittanut valituksen käräjäoikeuteen määräpäivänä klo 17.29. Käräjäoikeus ei ollut asianajajan mukaan ilmoittanut määräaikaa asettaessaan mitään kellonaikaa, eikä kellonaikaa löytynyt käräjäoikeuden toimittamista valitusohjeista. Valvontalautakunta totesi, että asianajajan olisi pitänyt olla tietoinen oikeudenkäymiskaaressa asetetusta ehdottomasta velvollisuudesta toimittaa valitus virka-ajan kuluessa. Se, ettei käräjäoikeus ollut erikseen informoinut asianajajaa tästä velvoitteesta, ei ollut hyväksyttävä peruste valituskirjelmän myöhässä toimittamiselle. Asianajajan katsottiin laiminlyöneen merkittävästi hyvän asianajajatavan huolellisuusvelvollisuutta. VAROITUS Saiko vahingonkorvausvaatimusta laskea? Asianajaja toimi asianomistajan avustajana rikosasiassa. Päämies moitti asianajajaa siitä, että tämä oli laskenut vahingonkorvausvaatimuksia pääkäsittelyssä kysymättä päämiehen lupaa. Asianajajan mukaan hän oli sopinut päämiehensä kanssa, että he käyvät vahingonkorvaus- vaatimukset läpi ennen pääkäsittelyä. Tämä oli kuitenkin jäänyt tekemättä, koska päämies oli tullut käräjäoikeuteen vasta, kun pääkäsittely oli alkamassa. Asianajajan mielestä vahingonkorvausvaatimus oli ollut alun alkaen ylimitoitettu. Korvausten määrää koskevat vaatimukset olivat toimenpiteitä, joihin asianajajan olisi valvontalautakunnan mukaan pitänyt lähtökohtaisesti saada päämiehen hyväksyminen. Vaatimuksia koskevat ratkaisut piti kuitenkin tehdä kiireellisesti, koska päämies ei saapunut ajoissa pääkäsittelyyn, eikä asianajajalla tällöin ollut mahdollisuutta hyväksyttää vaatimuksia etukäteen. EI SEURAAMUSTA Luopui toimeksiannosta Asianajaja oli vastaanottanut tammikuussa 2016 toimeksiannon liittyen päämiehen kesäasunnolla ilmenneeseen rakennusvirheeseen. Päämies kanteli asianajajasta, koska tämä oli yllättäen toukokuussa ilmoittanut, ettei voi jatkaa toimeksiannon hoitamista muiden työkiireiden vuoksi. Asianajaja katsoi, että toimeksianto oli päättynyt toukokuussa, eikä ollut vastannut kantelijan yhteydenottoihin heinä- ja elokuussa. Valvontalautakunta totesi, ettei asianajajalla ollut tapaohjeissa mainittua syytä luopua toimeksiannosta. Lisäksi asianajaja oli laiminlyönyt vastaamisvelvollisuutensa. HUOMAUTUS Asianajaja kuskasi päämiehensä pois hovioikeudesta Asianajaja oli toiminut puolustajana hovioikeudessa muun muassa törkeää kirjanpitorikosta koskevassa asiassa. Syyttäjä kanteli asianajajasta, koska tämän mukaan asianajaja oli kuljettanut päämiehensä pois hovioikeudesta kiinnioton välttämiseksi. Asianajaja oli syyttäjän mukaan ollut tietoinen kiinniotosta ja siitä, että poliisin oli tarkoitus kuljettaa päämies kuulemisen jälkeen vankilaan. Asianajaja kertoi, että päämies oli tullut kokonaan kuulluksi istuntopäivän aikana. Asianajaja ja päämies olivat poistuneet istuntosalista siinä vaiheessa, kun syyttäjä oli pyytänyt vartijoita soittamaan poliisin paikalle. Päämies oli todennut aulassa, ettei jää odottamaan poliisia ja oli pyytänyt asianajajalta kyytiä kotiinsa, mihin asianajaja oli suostunut. Valvontalautakunta totesi, että vangittavaksi määrätyllä rikosasian vastaajalla ei ole velvollisuutta myötävaikuttaa kiinniottamiseensa, eikä tätä velvollisuutta ole myöskään vastaajan avustajalla. Koska syyttäjä ei ollut antanut asianajajan päämiehelle ilmoitusta kiinni ottamisesta, päämies tai asianajaja eivät olleet vastustaneet viranomaisen antamaa nimenomaista määräystä. Päämiehen poistuminen oikeuspaikalta ei ollut vaikuttanut haitallisesti asian pääkäsittelyn jatkumiseen. Sillä, että oikeuspaikalta poistuminen oli tapahtunut asianajajan kyydillä, ei ollut merkitystä asiassa, koska päämiehellä oli oikeus poistua. EI SEURAAMUSTA Asianajajan olisi pitänyt olla tietoinen ehdottomasta velvollisuudesta toimittaa valitus virka-ajan kuluessa.


Advokaatti 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above