Page 40

Suomen Merenkulku 1 | 2017

Sääntöjen mukaan liiton hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy ensi marraskuussa pidettävässä vuosikokouksessa, joka valitsee uuden hallituksen suoritetun vaalin pohjalta. Vaalia edeltävä ehdokasasettelu on käynnistynyt. Kiertokirjeet vaalista on lähetetty aluksille, piiriasiamiehille, luottamusmiehille ja oppilaitoksille. Kirje sisältää tarvittavat ohjeet ehdokasasettelua varten ja ehdokasasettelulomakkeita. Ohjeet ja lomake ovat myös liiton kotisivuilla. Tarvittaessa lomakkeita saa liiton toimistosta ja ne voi myös vapaasti kopioida. VAIN VARSINAISILLE JÄSENILLE Sääntöjen mukaan ”vähintään kymmenen liiton varsinaista jäsentä voi laatia, allekirjoittaa sekä toimittaa liiton toimistoon ehdokasluettelon, jossa on yhden ehdokkaan nimi”. Ehdok STYRELSEVALET Styrelsevalets kandidatuppställning! Enligt stadgarna är verksamhetsperioden för förbundets styrelse fyra år. Den sittande styrelsens verksamhetsperiod går ut i november vid årsmötet, som väljer ny styrelse utgående från valresultatet. Kandidatuppställningen som föregår valet har kört igång. Cirkulär om saken har sänts ut till fartygen, kretsombudsmännen, förtroendemännen och läroanstalterna. Brevet innehåller behövliga direktiv för kandidatuppställningen samt kandidatuppställningsblanketter. Direktiven och blanketten finns också på förbundets hemsidor. Vid behov fås blanketter från förbundets kansli och de kan också fritt kopieras. ENDAST FÖR ORDINARIE MEDLEMMAR Stadgarna säger: ”Minst tio ordinarie medlemmar i förbundet kan upprätta, underteckna samt tillställa förbundets kansli en kandidatlista som upptar namnet på en kandidat.” 40 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART kaan on oltava liiton varsinainen jäsen kuten ehdokasluettelon allekirjoittajienkin. Jäsen saa allekirjoittaa vain yhden ehdokasluettelon. Ehdokasluetteloiden on oltava liiton toimistossa viimeistään huhtikuun viimeisenä päivänä. Tämän jälkeen hallituksen toimeenpaneva valiokunta laatii lopullisen ehdokasluettelon siten, että ehdokkaat yhdistetään aakkosjärjestyksessä vaalilistaksi. Ehdokkaille annetaan juokseva numero joka alkaa numerolla kaksi (2). Ehdokasluettelot ja äänestysliput toimitetaan kesäkuun loppuun mennessä jokaiselle liiton varsinaiselle jäsenelle kotisoitteella liiton jäsenrekisterin tietojen perusteella äänestystä varten. Riittävä määrä äänestysmateriaalia toimitetaan myös ulkomaanliikenteen aluksille. Liiton toiminnan kannalta on tärkeää että jäsenet osallistuvat aktiivisesti käynnissä olevaan ehdokasasetteluun. • HALLITUSVAALIT Hallitusvaalien ehdokasasettelu! Kandidaten bör vara ordinarie medlem i förbundet, liksom också de som undertecknar kandidatlistan. Medlemmen får underteckna endast en kandidatlista. Kandidatlistorna bör senast sista april vara på förbundets kansli. Därefter uppgör styrelsens verkställande utskott den slutliga kandidatlistan så att kandidaterna sammanställs i alfabetisk ordning till en vallista. Kandidaterna ges ett löpande nummer som börjar med nummer två (2). För röstningen sänds kandidatlistorna och röstsedlarna före slutet av juni till alla ordinarie förbundsmedlemmars hemadresser utgående från uppgifterna i förbundets medlemsregister. En tillräcklig mängd röstningsmaterial sänds också till utrikesfartens fartyg. Med tanke på förbundets verksamhet är det viktigt att medlemmarna deltar aktivt i den pågående kandidatuppställningen. •


Suomen Merenkulku 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above