Page 3

Suomen Merenkulku 1 | 2017

Nopein tieto meistä netissä www.seacommand.fi JULKAISIJA – UTGIVARE: Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund TOIMITUKSEN OSOITE – REDAKTIONENSADRESS: Hietalahdenranta 15 A 3, 00180 Helsinki – Sandvikskajen 15 A 3, 00180 Helsingfors, (09) 6122 440 PÄÄTOIMITTAJA – CHEFREDAKTÖR: Johan Ramsland, johan.ramsland@seacommand.fi, 040 667 2227 TOIMITUSNEUVOSTO – REDAKTIONSRÅDET: Kristian Heiskanen, Markku Kettunen, Santeri Lunkka, Niclas Seligson, Johan Ramsland, Heidi Tauriainen, Kai Terimaa, KÄÄNNÖKSET –ÖVERSÄTTNINGAR: LBS Scandinavia Oy OSOITTEENMUUTOKSET – ADRESSFÖRÄNDRINGAR: -Mirjam Tuisku (09) 6122 440, TILAUKSET – PRENUMERATIONER: Marjo Peurala (09) 6122 440 TILAUSHINNAT – PRENUMERATIONSPRISER: 12 kk/mån: 35 e 6 kk/mån: 20 e Irtonumero – Lösnummer: 11 e ULKOMAILLE – UTLANDET 12 kk/mån: 42 e 6 kk/mån: 26 e AINEISTOT – MATERIAL– MATERIAL: Suomen Laivanpäällystöliitto, office@seacommand.fi, 09 6122 440 ILMOITUS-MYYNTI – ANNONSFÖRSÄLJNING – ADVERTISEMENT: Marjo Peurala 09) 6122 440 ILMOITUSHINNAT (MUSTAVALKOISET) – ANNONSPRISERNA (SVARTVITA) – ADVERTISEMENTS RATES (BLACK & WHITE) AUKEAMA – UPPSLAG – SPREAD 1.950 e TAKAKANSI – BAKPÄRM – BACK COVER 1.260 e 1/1 SIVU – SIDA – PAGE 1.200 e 1/2: 690 e 1/4: 350 e AIKAKAUSLEHTIEN LIITON JÄSEN, AMMATTILEHTIRYHMÄ – MEDLEM I TIDSKRIFTERNAS FÖRBUND –FACKTIDSKRIFTSGRUPPEN, PAINOS – UPPLAGA 3 000 TAITTO – LAYOUT: Hilda GS, Helsinki KIRJAPAINO – TRYCKERI: Painotalo Plus Digital FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 3 PÄ ÄKIRJOITUS • L EDARE Förtroendemans system En förtroendeman har alltid varit en mycket viktig länk i växelverkan mellan arbetstagarna och arbetsgivarna. Som tur uppskattar många arbetsgivare det att det finns en existerande förtroendeman system och att genom att förhandla med förtroendemannen i det egna företaget underlättas ofta vardagens olika sysslor för arbetsgivaren gällande arbetskraft relaterade frågor. Förtroendemannen är i nyckelposition att framföra för alla de arbetare han representerar, deras åsikter, observationer och problem till arbetsgivarens kännedom. Förtroendemannen kan också fungera som en budbärare i komplicerade ärenden, var den enskilda arbetstagaren känner sin ställning för osäker. Att fungera som förtroendeman har vissa grundkrav, att han stiftar noggrant bekantskap med sina egna förpliktelser samt sina rättigheter. Dessa är stipulerade både genom lagstiftning samt kollektivavtal. Detta förväntar vi oss också av arbetsgivarna, att de är familjära i dessa saker t.ex. när förtroendemannen ber om att få ta del av företagets ekonomiska siffror. Vi önskar innerligen av de arbetsgivare, som ännu inte har förtroendemän, att de uppmuntrar sina arbetstagare att utse dessa bland sig. Vi vill att arbetsgivarna med sitt eget beteende signalerar till arbetstagarna att de stödjer och respektera gällande förtroendeman systemet. Ett av Finlands Skeppsbefälsförbunds spetsprojekt för 2017 är just att utveckla och förstärka förtroendeman systemet. Många förtroendemän gör långa dagar i sin funktion och arbetsgivarna bör komma ihåg att ofta är detta jobb då borta från deras egna axlar. Arbetsgivare: Gräv ner den föråldrade attityden, om någon ännu har den, att förtroendamanna systemet är bara en kostnad och är bara till förtret för arbetsplatsen! • Positivt tillsammans framåt! TF. VERKSAMHETSLEDARE JOHAN RAMSLAND Luottamusmiesjärjestelmä Luottamusmies on aina ollut hyvin tärkeä osa työntekijöiden ja työnantajien välisessä vuorovaikutuksessa. Moni työantaja onneksi osaa arvostaa sitä, että luottamusmiesjärjestelmä on olemassa ja että neuvottelemalla luottamusmiehen kanssa omassa yhtiössään työnantajankin taakka helpottuu arkipäivän työvoimaan liittyviä asioita hoidettaessa. Luottamusmies on avainasemassa tuomassa kaikkien edustamiensa työntekijöiden mielipiteitä, havaintoja ja murheita työnantajansa tietoon. Hän voi toimia myöskin viestinviejänä työnantajalle hankalissakin asioissa, missä yksittäinen työntekijä kokee asemansa liian epävarmaksi. Luottamusmiehenä olemisen perusvaatimuksiin kuuluu, että hän perehtyy huolella omiin velvollisuuksiinsa ja oikeuksiinsa, jotka ovat määritelty laissa ja työehtosopimuksessa. Tätä edellytämme myös työnantajilta, että he ovat perillä näistä asioista ja kunnioittavat luottamusmiestä hänen pyytäessä tietoja esimerkiksi yhtiön talousluvuista. Toivomme hartaasti niiltä työnantajilta, joilla ei ole vielä luottamusmiehiä, että he kannustavat työntekijöitä valitsemaan keskuudestaan nämä henkilöt. Haluamme, että työantajat omalla käytöksellään viestittävät työntekijöilleen, että he tukevat ja kunnioittavat luottamusmies järjestelmää. Suomen Laivanpäällystöliiton yksi kärkihanke vuodelle 2017 on luottamusmiesjärjestelmän kehittäminen ja vahvistaminen. Hyvin moni luottamusmies tekee pitkää päivää toimessaan ja työantajan on hyvä muistaa, että työ on monesti pois heidän omilta harteiltaan. Työnantajat: kuopatkaa sellainen vanhanaikainen asenne, jos jollakin se vielä on, että luottamusmiesjärjestelmästä on vaan kustannuksia ja harmia työpaikalle! • Positiivisesti yhdessä eteenpäin! VT. TOIMINNANJOHTAJA JOHAN RAMSLAND


Suomen Merenkulku 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above