Page 7

Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017

7 Kehitysvammapsykiatrian palvelu ■■Tarkoitettu henkilöille, joilla on vaativia erityistarpeita liittyen mielenterveyden ja autismin kirjon häiriöihin tai eri syistä johtuvaan haastavaan käyttäytymiseen ■■Yksiköt Lahdessa, Hämeenlinnassa ja Keravalla ■■Asiakaspaikkoja 42 ■■Asiantuntijat ja lähityöntekijät toteuttavat palvelun ■■Palvelun käyttäjistä yli 20 % Etevan ulkopuolelta Pilottikokemuksista kirjoitetaan raportti, mutta kerromme tässä jo joitain havaintoja. Taitoharjoittelun ensimmäisessä vaiheessa opeteltiin tietoisuustaitoja. Ryhmäläiset kehittyivät omien tunteidensa, ajatustensa ja reaktioidensa tunnistamisessa, tiedostamisessa sekä hyväksymisessä. Harjoittelun myötä löydettiin uusia voimavaroja ja taitoja, jotka vahvistivat itsekunnioitusta sekä empatiakykyä. Asiakkaiden kognitiiviset puutteet eivät olleet este harjoittelulle, sillä asiat esitettiin heille ymmärrettävässä muodossa. Harjoittelun myötä asiakkaat saivat käyttöönsä kognitiivisia ja emotionaalisia piileviä taitoja. Ryhmäläiset edistyivät vuorovaikutustaidoissa, mikä näkyi sekä ryhmässä että arjen tilanteissa. Asiakkaat olivat rohkeampia ja avoimempia ilmaisemaan itseään. He kehittyivät positiivisen palautteen ja tuen antamisessa sekä vastaanottamisessa. Vertaistuki edisti motivoitumista ja sitoutumista harjoitteluun. Ryhmä edisti kaverisuhteiden muodostumista ryhmäläisten välille, missä aiemmin oli ollut paljon tuen tarvetta. Luottamus itseen ja muihin ihmisiin lisääntyi. Taitoharjoittelu vahvisti positiivisempaa minäkuvaa ja myönteistä persoonallisuuden kehittymistä. Kaikille ryhmäläisille oli tyypillistä psyykkisen voinnin vaihtelu ja suhteellisen hidas palautuminen kriisitilanteista. Taitoharjoittelun edetessä ryhmäläiset eivät olleet yhtä alttiita negatiivisten tunteiden ja tapahtumien vaikutuksille. Vaikeammat psyykkisen voinnin vaiheet eivät pitkittyneet samalla tavalla kuin ennen. Vaikeuksia kyettiin käsittelemään toimivammilla keinoilla. Joitain haasteitakin havaittiin pilotin aikana. DKT:n teoriataustan sekä validoivan ja dialektisen työskentelyotteen sisäistäminen oli vaikeaa osalle työntekijöistä. Taitoharjoitusten mielekkyyttä arjessa ei myöskään aina nähty. Jatkossa panostetaan lähihenkilöstön perehdytykseen ja selkeytetään kirjallista materiaalia. DKT:n tausta-ajattelu tukee itsemääräämisoikeutta, yksilön kunnioitusta ja tasavertaisuutta. Tämä näkyy henkilöstön osaamisessa siten, että ulkoapäin ohjaamisesta ja rajaamisesta on siirrytty yksilön taitojen kehittämiseen ja vastuunoton tukemiseen. Uudet taidot ovat auttaneet asiakkaita selviytymään vaikeista vaiheista nopeammin eteenpäin ja haastava käyttäytyminen on vähentynyt. Syksyllä 2017 järjestetään DKTkoulutusta kehitysvammapsykiatrian henkilöstölle. Tavoitteena on laajentaa työskentelymalli Etevan kaikkiin kehitysvammapsykiatrian yksiköihin vuosina 2017 - 2018. Myös Elämän tuen asiakkaiden kanssa voidaan hyödyntää DKT:n periaatteita ja harjoituksia.  Teksti  Anne Lempinen, Tarja Roponen, Marketta Salminen ja Päivi Vuorinen eu:n tietosuoja-asetus on hyväksytty 14.6.2016. Asetus astuu voimaan 25.5.2018 kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. Asetus tuo rekisterinpitäjille uusia hallinnollisia tehtäviä, ja teknisten vaatimusten toteuttamista. Jokaisen henkilötietoja käsittelevän viranomaisen, yrityksen ja organisaation tulee tarkastaa, miten tuleva lainsäädäntöuudistus on huomioitava nykyisessä henkilötietojen käsittelyssä. Samassa yhteydessä on suunniteltava, miten lainsäädännön edellyttämät vaatimukset toteutuvat siirtymäkauden jälkeen myös silloin toiminnassa olevissa palveluissa ja prosesseissa, joissa henkilötietoja käsitellään. Rekisterinpitäjän kannattaa aloittaa asetuksen voimaantuloon valmistautuminen saman tien. Asetuksen voimaantuloa edeltävä kahden vuoden siirtymäaika on lyhyt mahdollisten puutteiden tunnistamiseksi ja  korjaamiseksi jokapäiväisten operatiivisten toimien ohella. Etevassa on varauduttu EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon perustamalla työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella ja toteuttaa EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset henkilötietojen käsittelyssä. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Kalle Eklund, tietosuojavastaavat Iiris Hyppänen ja Leenamaija Sipponen sekä tietohallintopäällikkö Saku Salonen.   EU:n tietosuoja-asetus Teksti Iiris Hyppänen


Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017
To see the actual publication please follow the link above