Page 6

Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017

Kokemuksia Dialektisen käyttäytymisterapian soveltamisesta Hämeenlinnan kehitysvammapsykiatrian yksikössä Dialektinen käyttäytymistera pia (DKT) on yhdysvaltalaisen psykologian professori Marsha Linehanin ja työryhmän 1980 – 1990 luvuilla kehittämä kognitiivisen psykoterapian niin sanottu kolmannen aallon terapiamuoto. DKT on kehitetty hoitomuodoksi erityisen vaikeasti hoidettaville asiakkaille, joilla esiintyy epävakautta, emotionaalista herkkyyttä, impulsiivista, tuhoavaa käytöstä, itsetuhoisuutta, syömishäiriöitä ja erilaisia riippuvuuksia. DKT:ssa on yhdistetty kognitiivis-behavioraalista teoriaa, oppimisteoriaa, dialektista filosofiaa, tietoisuustaitoja ja biososiaalista teoriaa yhtenäiseksi hoidolliseksi kokonaisuudeksi. DKT:lla autetaan asiakkaita löytämään keinoja ongelmallisten tunnetilojen ja elämän hallintaan sekä saavuttamaan hyväksyvämpi suhtautumistapa. Hoitokokonaisuuteen kuuluvat ryhmämuotoinen taitovalmennus, yksilöterapia ja mahdollisuus puhelinkonsultaatioon tapaamisten välillä. Lisäksi ryhmien ohjaajien ja terapeuttien työnohjaustyyppinen konsultaatiotiimi on olennainen osa hoitoa. DKT:ssa asiakkaan vaikeuksien katsotaan johtuvan puutteellisista taidoista tai kyvyttömyydestä käyttää taitoja. Siksi hoidon perustana on puuttuvien taitojen opettelu. Taitovalmennus perustuu käsikirjaan, jonka avulla ryhmissä harjoitellaan tietoisuus- ja vuorovaikutustaitoja sekä tunteiden säätelyn ja ahdistuksen sietämisen taitoja. Ryhmässä asiakkaat saavat tukea toisiltaan ja he voivat kohdata ihmisiä, joilla on samankaltaisia 6  Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti  2017 vaikeuksia. Taitovalmennusta tasapainotetaan yksilöterapialla, jossa asiakkaan akuutteja vaikeuksia käsitellään yksityiskohtaisesti. DKT on yhdistelmä hyväksyntää ja muutosta. Asiakkaan kokemukset otetaan vakavasti ja suhtautuminen asiakkaaseen on tukea tarjoavaa. Terapiaa leimaa avoimuus ja läpinäkyvyys. Asiakasta autetaan kohtaamaan hyväksyvästi itsensä ja elämänsä sellaisina kuin ne ovat. Hämeenlinnan kehitysvammapsykiatrian yksikössä toteutettiin vuoden kestävä DKT-pilotti, joka päättyi helmikuun lopussa. Taitoharjoitteluryhmän vetäjinä toimivat psykologi Anne Lempinen ja erikoisohjaaja Anne Simola. Yksilöpsykoterapian toteutuksesta vastasi psykoterapeutti, toimintaterapeutti Tarja Roponen. Taitovalmennusryhmän ja yksilöterapeutin tapaamiset olivat viikoittain. Ryhmässä oli aluksi kolme asiakasta ja myöhemmin kaksi. Kaikki kolme asiakasta saivat yksilöterapiaa koko pilotin ajan. Kaikki ryhmäläiset olivat motivoituneita ja sitoutuneita sekä taitoryhmään että yksilöllisiin psykoterapiatapaamisiin. Ryhmään osallistuneilla asiakkailla oli monenlaisia vaikeuksia: tunne-elämän epävakautta, impulsiivista ja aggressiivista käyttäytymistä sekä puutteita elämänhallinnan taidoissa. Ryhmäläiset olivat kognitiiviselta tasoltaan keskiasteisesti tai lievästi kehitysvammaisia henkilöitä. Älyllinen asenne Rationaalinen Järkevä Looginen mieli Empiiriset tosiasiat Suunnittelu Keskittyminen Tunteellisen ja älyllisen mielen yhteys, intuitiivinen tieto Tunteet ohjaavat ajattelua, käyttäytymistä, “kuumat ajatukset”, logiikka vaikeaa, tosiasiat hämärtyvät JÄRKEVÄ MIELI VIISAS MIELI TUNNEMIELI Esimerkki välitehtävästä: Mukavien asioiden tekeminen ja ajatteleminen saa meidät tyytyväisemmäksi. Mukavia asioita ja toimintoja. Kirjoita tai piirrä alla olevaan laatikkoon. Merkitse joka päivälle tekemäsi tai ajattelemasi mukava asia.


Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017
To see the actual publication please follow the link above