Page 4

Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017

Etevan koulutuspäivän asiantuntijoina Kynnys ry:n ihmisoikeuslakimies Liisa Murto (vas.) ja Valviran ylitarkastaja Sari Mehtälä. Itsemääräämisoikeus ja kehitysvammalain muutokset Etevassa Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki muuttui ja tuli voimaan 10.6.2016. Laki koskee erityishuollon an tamista henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja jotka eivät muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluita. Lainmuutos velvoittaa erityishuoltopiirejä edelleen vastaamaan lain toteutuksesta, ja samalla lakiin on lisätty itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja sen rajoittamisen edellytyksiä koskevat säädökset. Samoin tahdosta riippumattoman erityishuollon säädöksiä uudistettiin. Erityishuollon johtoryhmä toimii Etevassa lakisääteisenä yhtymähallituksen alaisena toimielimenä. Erityishuollon johtoryhmä seuraa ja ohjaa toiminnallisten tavoitteiden kautta kehitysvammalain määräysten mukaisen toiminnan toteutumista neljännesvuosittain laadittujen tavoitetasojen ja mittareiden avulla. Kehitysvammalakiin tulleiden muutosten toimeenpanoa varten asetettiin tulosalueet ylittävä työryhmä, jonka vastuulla on lain soveltamisen ja toimintaohjeiden valmistelu. Keskeistä soveltamisohjeissa on ollut itsemääräämisoikeuden 4  Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti  2017 vahvistaminen ja toimenpiteet itsenäisen suoriutumisen tukemiseen. Tulosalueet ylittävä valmisteluryhmä on valmistellut ohjeistuksen palvelu- ja hoitosuunnitelman sisällöstä, rajoitustoimenpiteiden käytöstä ja päätösprosessin uudistamisesta. Lisäksi on tehty ohjeet rajoitustoimenpiteiden kirjaamisesta ja jälkiselvittelystä sekä selvityksestä ja tiedoksiantovelvollisuudesta asiakkaalle ja hänen omaisilleen. Tahdosta riippumattoman erityishuollon muutetut säädökset otettiin käyttöön ensimmäisenä, jo kesäkuussa 2016. Kehitysvammalain muutoksessa on kysymys johtamisen ja palvelukulttuurin muutoksesta. Etevassa toteutetaan vuoden 2017 aikana lain voimaantulon toimeenpanokoulutus henkilöstölle siten, että lain edellyttämät osaamisvaatimukset ja koulutustarpeet on huomioitu. Koulutuksiin osallistuvat kehitysvammapsykiatrian yksiköistä koko henkilöstö ja Elämän tuesta IMO (itsemääräämisoikeus) -vastaavat. Henkilöstö toteuttaa yhdessä kehitysvammalakia. Aluepäälliköt ohjaavat kehitysvammalain toteutusta ja yksilöllisen itsemääräämisoikeuden tukemista käytännössä. Omaisille on myös järjestetty kaksi saman sisältöistä keskusteluiltaa. Itsemääräämisoikeutta ja rajoitustoimenpiteitä koskeva käsikirja valmistuu kevään 2017 aikana ja on arjen apuna asiakkaiden itsemääräämisoikeuden ja mielipiteiden kuulemisessa sekä rajoitustoimenpiteiden toteutuksessa. Valmistelutyö on edennyt hyvin. Uudistuminen edellyttää henkilöstöltä johtamisen ja palvelukulttuurin muutosta sekö rohkeutta toteuttaa asiakkaiden hyvää elämää uudella tavalla. Ohjauksessa huomioidaan ja vahvistetaan asiakkaan omaa toimintakykyä, vastuunottoa, itsenäisyyttä, valinnanvapautta ja positiivista uskallusta.  Teksti Elli Tuomiharju, Pirjo Riikonen Kuva Tiina Roikonen


Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017
To see the actual publication please follow the link above