Page 16

Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017

VamO - hankkeessa kehitetään asiakkaan osallisuutta vammaissosiaalityön asiakasprosessissa Kuinka vammaisen henkilön mielipide otetaan huomioon, kun suunnitellaan hänen asumistaan, työ- ja päivätoimintaansa tai kuntoutusjaksoaan? Kuunnellaanko läheisen näkemystä siitä, mikä olisi vammaisen henkilön edun mukaista silloin, jos hän ei pysty itse ilmaisemaan kantaansa? Kenen olisi parasta tukea vammaisen henkilön mielipiteenilmaisua ja auttaa häntä kommunikoimaan? e t e v a o n y k s i o s a - toteuttaja Lapin yliopiston hal l innoimassa ESRhankkeessa Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa (VamO). Muita osatoteuttajia ovat THL, Eksote, Espoo, Rovaniemi, Invalidiliitto ja Kynnys ry. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2016 –31.8.2019. Päätavoitteena on kehittää valtakunnallisesti yhdenvertaisia, asiakkaan osallisuutta tukevia ja tutkimukselliseen tietoon perustuvia vammaissosiaalityön käytäntöjä. Hankkeessa tuotetaan suosituksia sosiaalityössä käytettävistä työvälineistä ja mittareista. Eteva keskittyy osahankkeessaan siihen, että erityishuoltopiirien osaaminen viedään uuteen sote-palvelurakenteeseen. Pienen asiakaskunnan vaatima monialainen erityisosaaminen kuvataan ja liitetään valtakunnallisiin sosiaalityön prosesseihin ja työmenetelmiin. Osallisuus on hyvin yksilöllinen asia, sen toteutuminen ei ole yksinkertaista tai itsestäänselvyys. Ilman tuetun päätöksenteon ja kommunikointimenetelmien osaamista erityishuollon palvelunkäyttäjien osallisuus palvelutarpeen arvioinnissa voi Arto Serkelä asiakasraadista ja sosiaalityöntekijä Katariina Kontu. jäädä vaillinaiseksi. Prosessissa on huomioitava myös se, että läheisillä ihmisillä on suuri merkitys vaikeimmin kehitysvammaisten henkilöiden tarpeiden ja toiveiden tulkitsemisessa, tunnistamisessa ja esiin tuomisessa. Etevassa on aloitettu tiedon kerääminen Kehitysvammaisille kehitetty InterRAI- ID 16  Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti  2017 haastattelemalla asiakkaita palvelusuunnittelutilanteissa, joissa sovitaan esimerkiksi asumisesta tai päiväaikaisesta toiminnasta. Asiakkailta kysytään kokemuksia siitä, miten hänen kanssaan oli valmistauduttu etukäteen, pystyikö hän vaikuttamaan siihen, keitä oli paikalla sekä saiko hän tarvittaessa tukea ajatustensa ilmaisemiseen. Etevan asiakasraati toimii VamOhankkeeseen kuuluvana asiakasosallisuusryhmänä. Asiakasraati edistää asiakkaiden vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi siten, että asiakasraadin jäsenet haastattelevat muita Etevan asiakkaita heidän kokemuksistaan osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. Asiakasraadin jäsen Arto Serkelä on kokemusasiantuntija VamO-hankkeen valtakunnallisessa asiakasosallisuusryhmässä. Etevan sosiaalityöntekijä Katariina Kontu osallistuu asiakasraadin toimintaan VamO-hankkeen kehittäjäsosiaalityöntekijänä.   Teksti Miina Laru, Marketta Salminen ja Katariina Kontu RAI-järjestelmä on palvelutyyppikohtainen ja aikuisille kehitysvammaisille on kehitetty InterRAI Intellectual Disability eli toimintakykymittari, jonka pohjalta arvioidaan asiakkaan avun ja tuen tarvetta. Aiemmin ei Suomessa ole ollut vastaavaa yhtenäistä mittaria kehitysvammaisille. Palvelutarpeen arvioinnille on oma arviointivälineensä InterRAI-CHA. Näitä lähdetään pilotoimaan Espoossa Hansakallion ja Ingaksenmäen yksiköissä sekä Kauniaisen yksikössä. Arviointeja tekee työpari sairaanhoitaja-ohjaaja. Arviointien tekeminen aloitetaan syksyllä 2017 ja tehdään vuoden 2018 ajan. Lisätietoa RAI:sta: https://www.thl.fi/ fi/web/ikaantyminen/rai-vertailukehittaminen/tietoa-raijarjestelmasta


Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017
To see the actual publication please follow the link above